Klachtencommissie
Werkwijze na indienen

Het verdient de voorkeur dat klachten binnen de school worden opgelost (zie de klachtenregeling van de betreffende school).
Als de partijen er niet samen uitkomen, dan kan de bovenschoolse klachtencommissie ingeschakeld worden.
De commissie kan ook direct worden ingeschakeld.

Deze bovenschoolse klachtencommissie is ingesteld door de gezamenlijke schoolbesturen van het voortgezet onderwijs in Nijmegen en omstreken. De commissie is onafhankelijk en bestaat uit drie leden, een lid met juridische expertise, een lid met expertise op sociaal-maatschappelijk gebied en een lid met een onderwijsachtergrond.

Na ontvangst van de klacht bepaalt de commissie of de klacht ontvankelijk is, onderzoekt in dat geval de klacht en neemt een besluit over de (on)gegrondheid van de klacht. Als de commissie dat nodig acht wordt een hoorzitting gehouden waarin partijen, klager en aangeklaagde, klacht en verweer nader kunnen toelichten aan de commissie.
De commissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan klager, aangeklaagde en het betrokken schoolbestuur.

De klachtencommissie heeft geen bevoegdheid om beslissingen die door de school of haar medewerkers zijn genomen, bijvoorbeeld de hoogte van een cijfer of een bevorderingsbeslissing, terug te draaien. De commissie geeft in voorkomende gevallen wel een advies over mogelijk te nemen maatregelen aan het betreffende schoolbestuur, dit advies is niet bindend hetgeen wil zeggen dat het bestuur niet verplicht is het advies op te volgen. Van het schoolbestuur wordt wel een reactie op het advies van de commissie verwacht.

De samenstelling van de klachtencommissie en zijn werkwijze is geregeld in een reglement. Ook vindt men in het reglement de wijze waarop een klacht moet worden ingediend en de termijnen waarbinnen de klachtencommissie tot een uitspraak komt. De klachtenregeling is op deze website te downloaden.