Commissie van Beroep
Werkwijze na indienen beroepschrift

Wanneer de Commissie van Beroep een beroepschrift ontvangt wordt eerst nagegaan of het beroepschrift compleet is en wordt besloten of de Commissie bevoegd is het beroepschrift in behandeling te nemen. De Commissie verklaart een beroepschrift ontvankelijk als het een beslissing betreft van de directeur van een school om een leerling een sanctie op te leggen naar aanleiding van een onregelmatigheid waaraan de leerling zich schuldig heeft gemaakt tijdens een onderdeel van het examen (school- en landelijk examen).

Nadat het beroepschrift ontvankelijk is verklaard gaat de Commissie van Beroep het beroep nader onderzoeken.
Op grond van dit onderzoek gaat de Commissie na of er voldoende informatie is om een besluit te nemen over de (on)gegrondheid van het beroepschrift. Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn bij de Commissie wordt een hoorzitting gehouden waar de indiener van het beroepschrift en de verweerder gevraagd worden de Commissie van de nog ontbrekende informatie te voorzien.

De Commissie van Beroep besluit tenslotte of het beroepschrift gegrond of ongegrond is en motiveert het besluit. Indien het beroepschrift gegrond verklaard wordt kan de Commissie nog aanwijzingen geven op welke wijze uitvoering gegeven moet worden aan de uitspraak van de Commissie.

Vanaf het moment dat het beroepschrift is ontvangen wordt in principe binnen twee schoolweken uitspraak gedaan. Van de gelegenheid om deze periode gemotiveerd met twee weken te verlengen wordt doorgaans gebruik gemaakt.

De uitspraak van de Commissie van Beroep is bindend hetgeen betekent dat partijen verplicht zijn uitvoering te geven aan de uitspraak van de Commissie.